Certifikace – prestiž pro les

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním marketingovým nástrojem dokladujícím vysokou úroveň lesního hospodaření. Certifikát FSC je navíc důkazem invironmentálně, ekonomicky a sociálně odpovědného lesního hospodaření; ti, kteří se o svůj les dobře starají a podaří se jim certifikát FSC získat, mohou být při prodeji svého dřeva tržně zvýhodněni.

Jako držitel certifikátu FSC získáváte různé výhody:

  • máte jistotu, že vaše lesohospodářská činnost je šetrná k životnímu prostředí, sociálně spravedlivá, a ekonomicky účelná
  • tento fakt můžete prostřednictvím certifikátu prokázat svým přátelům, obchodním partnerům, i komukoli dalšímu
  • se dřevem z vašeho lesa můžete obchodovat jakožto s certifikovaným podle pravidel FSC, což vám na trhu se dřevem poskytne nezanedbatelnou výhodu a může zvýšit tržní hodnotu vašeho dřeva.

Pro vyhodnocení kvality lesního hospodaření vypracovala organizace Forest Stewardship Council standard skládající se z deseti principů a padesáti šesti podřazených kritérií. Na žádost vlastníka lesa provedou nezávislé akreditované certifikační firmy vyhodnocení, zda jeho způsob hospodaření v tomto lese splňuje požadavky standardu FSC. Pokud tomu tak skutečně je, vydá se majiteli lesa certifikát FSC stvrzující vysokou kvalitu jeho lesního hospodaření. Následně může být prodávané dřevo pocházející z tohoto lesa označeno logem FSC, což má obvykle za následek lepší prodejní podmínky.

  • Certifikační proces
  • Udělení certifikátu
  • Náklady na certifikaci

Certifikační proces

Při certifikaci lesů se uplatňují dva typy certifikace:

  • jednotlivá

Vlastník, který se rozhodne pro certifikaci svého lesa, kontaktuje některou z akreditovaných certifikačních firem. Podstatou certifikace lesního hospodaření je srovnání hospodaření s Českým standardem FSC. Podle zájmu vlastníka je možné podstoupit předběžný audit, který identifikuje oblasti standardů, na které je třeba se zaměřit. Na počátku auditu zkontroluje inspekční tým písemnosti dokumentující vlastnické vztahy, lesní hospodářské plány, hospodářskou evidenci a další písemné záznamy, které hospodář vede.

Poté si auditoři v terénu v porostech ověřují, zda jsou dodržovány standardy FSC, zákony a předpisy, a celkově testují manažerský systém a kvalitu lesního hospodaření. Při terénních kontrolách se zaměřují na klíčové těžené a zalesňované porosty, hospodaření na chráněných územích apod. Během inspekce se provádějí rozhovory se zaměstnanci, najímanými dodavateli a místními lidmi. Důležitou součástí auditu je setkání s místními zájmovými skupinami, jako například starosty či nevládními organizacemi. Dále jsou kontaktovány orgány státní správy a odborné instituce. Účelem je získání komentářů a připomínek ke stavu lesů, hospodaření v nich i k sociálním dopadům této činnosti.

  • skupinová

Skupinová certifikace je vhodná pro menší lesní majetky a jejich sdružení. V rámci skupiny je určen jeden člen, který má na starosti řízení skupinové certifikace. Tento člen zastupuje celou skupinu při komunikaci s certifikační firmou, přijímá a odhlašuje nové členy a provádí interní kontrolu mezi členy skupinové certifikace zda plní požadavky FSC. Významné neplnění jednoho člena může ohrozit certifikát celé skupiny, proto je důležitá tato kontrola uvnitř skupiny.

Výhodou skupinové certifikace je snížení nákladů na samotný certifikační audit zejména pro malé vlastníky lesů, které se za tímto účelem sdruží. Na skupinu se pohlíží jako na jeden subjekt a probíhá tak pouze jeden audit.

Prvním projektem skupinové certifikace lesů systémem FSC se v ČR stala v roce 2005 skupina Nestátní lesy Svitavsko, sestávající z 10 lesních převážně obecních majetků na ploše 1259 hektarů. Všem zájemcům z řad vlastníků lesů FSC navíc vytvořilo zjednodušující certifikační procedury pro malé lesy, které umožňují zlevnit certifikaci a přiblížit její výhody. Zjednodušení pro vlastníky lesů menších než 500 ha obsahuje i Český standard FSC.

„Malé“ a „velmi velké“ lesy

Lesní majetky, které svou rozlohou nepřesahují 500 hektarů, jsou z hlediska tohoto standardu považovány za malé lesy a část požadavků Českého standardu FSC se na ně nevztahuje. Některé požadavky Českého standardu FSC (vybrané indikátory principu 7 a 8) jsou též zjednodušeny nebo vypuštěny pro lesní majetky, které svou rozlohou nepřesahují 50 hektarů (hranice pro povinné pořízení lesního hospodářského plánu).

Skupinová certifikace je vhodná pro mylé lesy a jejich sdružení. Prvním projektem skupinové certifikace „malých lesů“ systémem FSC se v ČR stala v roce 2005 skupina Nestátní lesy Svitavsko, sestávající z 10 lesních převážně obecních majetků na ploše 1259 hektarů. Za velmi velké lesy jsou v podmínkách České republiky považovány lesní majetky, které svou rozlohou přesahují 10 000 hektarů a jsou na ně kladeny některé další požadavky.

Udělení certifikátu

Po auditu certifikační firma vydá obsáhlou certifikační zprávu. Auditoři v ní identifikují část standardů, která není zcela naplněna. Zprávu poté připomínkuje vlastník lesa a dva nezávislí odborníci z oboru. Následně vydá firma certifikační rozhodnutí. V prvním či druhém roce certifikace nevyžadují certifikátoři absolutní shodu se standardy, pokud se nejedná o zcela zásadní porušení principů a kritérií FSC. Jestliže se při auditu prokáží tzv. menší nedostatky, může být certifikát FSC vydán tehdy, pokud se žadatel zaváže, že v přesně daném časovém rámci nedostatky odstraní. V případě tzv. větších nedostatků musejí být požadavky splněny ještě před vydáním certifikátu.

Certifikát FSC se udílí na pět let s tím, že po prvním delším hlavním auditu následují čtyři pravidelné (někdy i namátkové) kratší monitorovací návštěvy. Při každoročních auditech hodnotí certifikátor postupné změny v hospodaření. FSC je certifikací procesu, nikoliv stavu. Jeho účelem je podpořit vlastníka v dobrém lesním hospodaření.  Kontaktní adresy akreditovaných certifikačních firem najdete zde.

Náklady na certifikaci

Náklady na certifikační audity se ve střední Evropě podle dostupných informací od vlastníků lesů a certifikačních firem pohybují v závislosti na ploše majetku, vlastnické struktuře a přírodních podmínkách v rozmezí 0,05 – 1 EUR na ha ročně. Cena odráží důkladnost certifikačních procedur, které obsahují prvky (veřejné konzultace se zájmovými skupinami, detailní terénní šetření, hodnocení závěrečných certifikačních zpráv dvěma nezávislými experty), jež zaručují důvěryhodnost systému FSC. Před rozhodnutím pro konkrétní subjekt je vždy dobré oslovit několik certifikačních firem a srovnat jejich nabídky po stránce finanční i obsahové.

V posledních letech se zvyšuje zájem českých i zahraničních firem a obchodníků o FSC certifikované dřevo z ČR. Poptávka převažuje nad nabídkou, a FSC certifikovaná dřevo může být cenově zvýhodněno. Existují i nepřímé, finančně těžko vyjádřitelné přínosy, které může získání certifikátu FSC lesnímu podniku přinést. Němečtí vlastníci certifikovaných lesů hovoří o prestiži, garanci odpovědného lesního hospodaření pro občany a odběratele dřeva, lepším postavení na trhu, možnosti udržet si toto postavení, zejména pak v situaci nadbytku dřeva na evropském trhu. Lesní certifikace FSC je pro vlastníka prestižním oceněním odpovědného přírodě blízkého lesního hospodaření.

Sdílet na FacebookuSdílet na Google+Sdílet na TwitteruSdílet emailem